Warunki korzystania ze strony

Obowiązują od: 14 lipca 2009 r.

Podstawowe zasady korzystania ze Strony

Przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej (dalej jako: "Strona"), należącej do
Usługi Transportowe Mariusz Pająk z siedzibą w Trzebini, ul. Partyzantów 3A, 32-541 Trzebinia
(dalej jako "UTMP"), prosimy o zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania ze Strony oraz
z Polityką Prywatności (stanowiącą ich część; łącznie dalej zwane jako "Warunki Korzystania" lub
"Warunki"). Zasady dostępu do Strony, jak również korzystania z niej podlegają niniejszym Warunkom.

Niniejsze Warunki Korzystania mogą zostać zmienione przez UTMP w dowolnym czasie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym. Data ostatniej zmiany będzie każdorazowo wskazana przez UTMP w treści niniejszych Warunków. Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na objęcie aktualną treścią Warunków. Prosimy zatem o regularne zapoznawanie się
z niniejszymi Warunkami, ilekroć korzystacie Państwo ze Strony. W sytuacji, gdy nie wyrażacie Państwo zgody na niniejsze Warunki Korzystania, prosimy o nie korzystanie ze Strony.

Dostępność Strony

UTMP zastrzega sobie prawo zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Strony, jak również do wprowadzenia zmian w jej funkcjonalności, bez wcześniejszego poinformowania o tym. UTMP nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Strony, bez względu na tego przyczyny, czas oraz długość takiej niedostępności. Ponadto, UTMP może ograniczyć dostęp użytkowników do wybranych podstron lub do całej Strony.

Użytkownicy są odpowiedzialni za podjęcie wszelkich środków pozwalających uzyskać dostęp do Strony. Powinniście Państwo również zapewnić, aby osoby korzystające ze Strony za pośrednictwem należącego do Państwa łącza internetowego, zapoznały się
z niniejszymi Warunkami oraz postępowały zgodnie z nimi.

Zbieranie danych oraz Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi, jakie mogą być zbierane za pośrednictwem Strony.
UTMP zbiera również inne informacje za pośrednictwem Strony, które są zanonimizowane, tzn. nie stanowią danych osobowych
w rozumieniu przepisów prawa.

W celu zapoznania się z zasadami i środkami jakie stosujemy w celu ochrony Państwa danych, prosimy
o odwołanie do Polityki Prywatności (W jaki sposób chronimy dane osobowe).

Zasady korzystania ze Strony

Zabronione jest korzystanie ze Strony w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszych Warunków, dobrymi obyczajami, jak również w sposób sprzeczny z przeznaczeniem Strony.

Dopuszczalne jest korzystanie ze Strony wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami, właściwym prawem, dobrymi obyczajami, zwyczajami mającymi zastosowanie w Polsce oraz w państwie z którego łączycie się Państwo ze Stroną, jak również wyłącznie dla zgodnych z prawem celów.

W szczególności zabronione jest:

 • zamieszczanie na Stronie fałszywych, niezgodnych z prawem materiałów lub też materiałów, do których nie przysługują Państwu prawa;
 • zamieszczanie lub w inny sposób rozpowszechnianie na Stronie informacji, które są lub mogą być uznane za obraźliwe, wulgarne, pomawiające, znieważające, szkodliwe, zawierające treści rasistowskie, lub w inny sposób niezgodne z prawem;
 • zamieszczanie lub w inny sposób rozpowszechnianie na Stronie materiałów, które mogą naruszać prywatność lub prawa wyłączne osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej;
 • podejmowanie działań, które skutkują nieuzasadnionym lub nieproporcjonalnie zwiększonym obciążeniem Strony;
 • przesyłanie lub świadome rozpowszechnianie wirusów, "trojanów", "robaków" oraz wszelkich tego typu programów lub złośliwych materiałów, które mogą wywoływać niekorzystne skutki;
 • ładowanie, przesyłanie (w tym za pośrednictwem poczty e-mail) za pośrednictwem Strony jakichkolwiek niechcianych lub niezamówionych materiałów, w szczególności takich jak spam, niezamówiona korespondencja pocztowa;
 • podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, systemu informatycznego (w szczególności serwera, komputerów, baz danych), za pomocą którego Strona funkcjonuje;
 • podejmowanie prób wpłynięcia na działanie lub funkcjonalność jakichkolwiek urządzeń informatycznych łączących się ze Stroną;
 • podejmowanie działań mających charakter ataku na Stronę, np. atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów (ang. denial-of-service attack, distributed denial-of-service attack).


Bez wpływu na inne przysługujące UTMP prawa, UTMP zastrzega sobie prawa do:

 • zawieszenia lub odmowy dostępu Państwa do Strony, w sytuacji gdy podejmie uzasadnione podejrzenia co do naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Korzystania;
 • oraz usunięcia jakichkolwiek funkcjonalności Strony.


UTMP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody lub straty powstałej w Państwa sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu, danych, lub innych należących do Państwa materiałach, spowodowanych działaniem mającym charakter ataku na Stronę, bądź spowodowanych działaniem wirusa lub jakiegokolwiek innego programu o podobnej zasadzie działania, powstałych
w związku ze skorzystaniem przez Państwa ze Strony.

Odsłania do Strony

Dopuszczalne jest odesłanie (link) do strony głównej www.pajaktransport.pl, pod warunkiem, że nastąpi to w sposób uczciwy oraz zgodny
z prawem, oraz że nie wpłynie w sposób niekorzystny na reputację UTMP. Wszelkie tego rodzaju odesłania nie mogą tworzyć lub wskazywać na istnienie związku z UTMP, w szczególności na istnienie spółki lub innej formy powiązania z UTMP.

Zabronione jest odesłanie do strony głównej www.pajaktransport.pl ze strony, która nie należy do Państwa.

Zabronione jest zamieszczanie jakiegokolwiek fragmentu niniejszej Strony w ramach innej strony, jak również odsyłanie do innych niż strona domowa podstron. UTMP zastrzega sobie prawo do cofnięcia swej zgody na dokonywanie odesłań. Wszelkie odesłania muszą być zgodne z właściwym prawem.

W sytuacji, gdy chcielibyście Państwo korzystać z jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronie,
w sposób inny niż opisany powyżej, prosimy o kontakt pod adresem biuro@pajaktransport.pl.

Odesłania do innych stron

Niniejsza Strona zawierać może odesłania (linki) do innych stron, które nie należą do UTMP.

Odesłania te w żadnym razie nie mogą być rozumiane jako zatwierdzenie zawartości tych stron, a UTMP korzysta z tych odwołań wyłącznie dla Państwa wygody. Z tych względów, UTMP nie bierze odpowiedzialności ani nie daje gwarancji poprawności, kompletności lub funkcjonowania zewnętrznych stron (oraz wszelkich stron powiązanych z nimi). UTMP nie ponosi również odpowiedzialności w związku z zasadami oraz praktyką występującą w ramach tych stron, m.in. z zakresu ochrony prywatności, bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z wszelkimi informacjami oraz zasadami obowiązującymi w ramach zewnętrznych stron.

Prawa własności intelektualnej

Pod warunkiem, że nie zostało to odmiennie uregulowane, wszelkie zdjęcia, ilustracje, projekty, wzory
(w tym wzory przemysłowe), grafika, teksty, pliki audio oraz video, oraz wszelkie inne materiały zamieszczone na Stronie, jak również ich układ, wybór lub organizacja (łącznie dalej jako "Zawartość"), stanowią przedmiot praw własności intelektualnej (prawa autorskiego, praw własności przemysłowej itd.), należących do (lub licencjonowanych przez) UTMP lub dostawców Zawartości. Oprogramowanie wykorzystywane na Stronie należy do UTMP, jej dostawców lub stron trzecich
i jest chronione przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

Przysługuje Państwu prawo wydrukowania jednej kopii oraz wczytania każdej podstrony niniejszej Strony dla Państwa celów osobistych.

Z uwzględnieniem uprawnień wynikających z przepisów prawa, zabronione jest modyfikowanie papierowych oraz elektronicznych kopii wykonanych przez Państwa, zgodnie ze zdaniem wcześniejszym, w szczególności zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, plików audio lub video oraz wszelkich innych Zawartości, w oderwaniu od towarzyszących im na Stronie treści.

W sytuacji dozwolonego korzystania z Zawartości wymagane jest każdorazowe powołanie UTMP lub innych wskazanych podmiotów jako autorów lub podmiotów uprawnionych do Zawartości.

Zabronione jest wykorzystywanie Zawartości dla celów innych niż cele osobiste, bez uzyskania wcześniejszej licencji od UTMP lub innych uprawnionych podmiotów.

W sytuacji wydrukowania, skopiowania lub wczytania jakiegokolwiek fragmentu Strony z naruszeniem niniejszych Warunków, Państwa prawo do korzystania ze Strony natychmiast wygasa. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim zobowiązani jesteście Państwo - zgodnie z dokonanym przez UTMP wyborem - do zwrotu lub zniszczenia wszelkich wykonanych przez Państwa kopii.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Strona, jej Zawartość oraz wszelkie materiały, informacje, treści i oprogramowanie zawarte w jej ramach, jest dostępne bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych,
w stanie "takim jaki jest" ("as is", "as available"), w zakresie w jakim jest do dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, w zakresie w jakim jest do dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa, UTMP oraz jej dostawcy, usługodawcy oraz reklamodawcy, nie ponoszą odpowiedzialności na podstawie niniejszych Warunków z tytułu:

 • poniesionych strat (w tym strat dochodów, zysków, innych gospodarczych korzyści);
 • utraty dobrego imienia lub reputacji;
 • jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich szkód poniesionych lub wynikających w związku
 • z korzystaniem z niniejszej Strony lub stron powiązanych oraz wszelkich materiałów dostępnych na nich.


UTMP nie udziela żadnych gwarancji, że korzystanie ze Strony, jak również jej funkcjonowanie będzie niezakłócone oraz bezbłędne, że błędy Strony zostaną poprawione, jak również nie gwarantuje, że Strona, serwer na którym ona jest zamieszczona, jak również wszelkie odnośniki, pozostają wolne od wirusów oraz innego tego typu oprogramowania. UTMP nie gwarantuje również, że Strona, jej Zawartość, jak również wszelkie produkty i usługi dostępne za jej pośrednictwem, nadają się
do wykorzystania lub że są dostępne z obszaru poza granicami Polski.

Zwolnienie od odpowiedzialności

Roszczenia zgłaszane przez osoby trzecie przeciwko UTMP, jak również przeciwko osobom reprezentujących ją, przeciwko jej pracownikom, partnerom, jak również innym osobom współpracującym z UTMP, związane z korzystaniem przez Państwa
z niniejszej Strony, z naruszeniem niniejszych Warunków, zostaną zaspokojone przez Państwa.

Zmiany Strony

UTMP przysługuje prawo do dokonywania, w każdym czasie, oraz bez konieczności wcześniejszego powiadomienia, dowolnych zmian w ramach niniejszej Strony.

Nieważność postanowień

W przypadku nieważności lub niewykonalności któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, Warunki pozostają w mocy
i są skuteczne co do pozostałych postanowień. Gdy jest do dopuszczalne, postanowienie takie będzie usunięte, bez naruszenia pozostałych postanowień. Postanowienie takie będzie interpretowane w sposób oddający zamiar Stron.

Brak zrzeczenia się praw

W sytuacji, gdy UTMP nie podejmie działań w razie naruszenia niniejszych Warunków, w żadnym razie nie oznacza to zrzeczenia się przez UTMP roszczeń; UTMP będzie również miał prawo dochodzić swych praw w sytuacji innych naruszeń Warunków Korzystania.

Prawo i sądy właściwe

Postanowienia niniejszych Warunków podlegają prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami podlegają sądom polskim.

Dostępność Warunków

Macie Państwo możliwość uzyskania nieodpłatnie dostępu do niniejszych Warunków Korzystania w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Strony, w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie
i wydrukowanie.

Kontakt

W sytuacji gdy macie Państwo jakiekolwiek pytania lub zastrzeżenia dotyczące funkcjonalności Strony lub zamieszczanych
w jej ramach materiałów, prosimy o kontakt pod adresem biuro@pajaktransport.pl

Dziękujemy za odpowiedzenie www.pajaktransport.pl.